BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3080/BTC-QLG
V/v thực hiện kiểm tra, kiểm soát giá sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

Theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sảnphẩm sữa do Bộ Y tế ban hành và được cấp giấy chứng nhận bởi Cục An toàn thựcphẩm. Từ 1/1/2013 đến nay, qua theo dõi tình hình kê khai giá của một số côngty sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa, Cục Quản lý giá đã tiếp kê khai giá,điều chỉnh giá nhiều sản phẩm của các công ty sản xuất, kinh doanh, phân phốisữa.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây đã đưa tinvề tình trạng một số công ty sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa đã đổi tên sảnphẩm sữa thành tên gọi khác như: sản phẩm dinh dưỡng hoặc thực phẩm bổ sung vichất dinh dưỡng hay thức ăn công thức...và tăng giá liên tục gây khó khăn trongcông tác quản lý và điều hành giá.

Vì vậy, để có chính sách quản lý phù hợp trong thời gian tớiđối với các sản phẩm sữa và sản phẩm, Cục Quản lý giá đề nghị Quý đơn vị cungcấp danh sách các sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm là sữa, sản phẩmdinh dưỡng hoặc thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng hay thức ăn côngthức...của các công ty sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa để làm cơ sở theodõi và đối chiếu trong công tác quản lý giá.

Rất mong nhận được sự phối hợp cộng tác của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu : VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Anh