BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3080/BTC-QLN
V/v báo cáo số liệu vay, trả nợ của chính quyền địa phương

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo và công khai thông tin về nợ côngvà nợ nước ngoài của quốc gia;

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, cung cấp các số liệu về dư nợ, vay vàtrả nợ địa phương giai đoạn 2010-2012 và kế hoạch vay, trả nợ năm 2013 theo Mẫusố 2.01 và 2.02 qui định tại Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 nêu trên(xin đính kèm).

Số liệu cung cấp đề nghị gửi về Cục Quản lý nợ vàTài chính đối ngoại - Bộ Tài chính trước ngày 25/03/2013 bằng văn bản và bằngthư điện tử (địa chỉ email: nguyenmailan@mof.gov.vn)

Mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơquan./.

(Mọi thông tin xin liên hệ Chị Nguyễn Mai Lan,điện thoại 04.22202828 - máy lẻ 3010)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh; TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, QLN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Mẫu số 2.01

(Ban hành kèmtheo Thông tư số 53/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo vàcông khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh

KẾ HOẠCH VAY VÀTRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Năm .............

Đơn vị tính: tỷ đồng

Kế hoạch rút vốn vay

Kế hoạch trả nợ

Gốc

Lãi

Phí

Cộng

A

1

2

3

4

5

- Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam

- Vay tồn ngân kho bạc

- Phát hành trái phiếu

- Vay Ngân hàng thương mại

- Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ (*)

- Vay khác

Tổng cộng

* Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ làcác khoản vay lại theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 của Luật Quản lý nợcông

Mẫu số 2.02

(Ban hành kèmtheo Thông tư số 53/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo vàcông khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh

THỰC HIỆN VAY VÀTRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kỳ báo cáo: 6 thángđầu năm/ Cả năm

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Số kỳ vay trong kỳ

Dư nợ đầu kỳ

Rút vốn

trong kỳ

Trả nợ trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Gốc

Lãi

Phí

A

B

1

2

3

4

5

6

- Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam

- Vay tồn ngân kho bạc

- Phát hành trái phiếu

- Vay Ngân hàng thương mại

- Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ (*)

- Vay khác

Tổng cộng

Đầu năm

Cuối năm

Tỷ lệ dư nợ so thu ngân sách địa phương (%)

Tỷ lệ dư nợ so vốn đầu tư XDCB hàng năm (%)

* Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ làcác khoản vay lại theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 của Luật Quản lý nợcông.