BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3080/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4499/CT-KTNB ngày 02/6/2015 của Cục ThuếTP Hồ Chí Minh đ nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN đốivới việc bán tài sản đảm bảo tiền vay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế giá trị gia tăng vàquy định về hóa đơn.

Theo nội dung công văn của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thì tài sảnthi hành án (là tài sản đảm bảo tiền vay) được bán đấu giá trong tháng 9/2013theo đó áp dụng quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BộTài chính, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính và Thôngtư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

- Theo hướng dẫn tại khoản 6, Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính thì “Chuyển quyền sử dụng đất” là đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

- Tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“ 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I nhưsau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành thẻ tín dụng;

- Bao thanh toán trong nước; baothanh toán quốc tế đối với các ngân hàng đượcphép thực hiện thanh toán quốc tế;

- Các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của người nộp thuế GTGThoặc đã được chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay khi bán phải chịu thuế GTGT,trừ trường hợp là hàng hóa không chịu thuếgiá trị gia tăng quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Ví dụ 2: Trường hợp Công ty TNHH A thế chấp dây chuyền, máymóc thiết bị để vay vốn tại Ngân hàng B. Hết thời hạn vay theo hợp đồng tín dụng, Công ty A không có khảnăng trả nợ, Ngân hàng B bán tài sản đảm bảo tiền vay (k cả trường hợp đã chuyển quyền hoặc chưa chuyển quyền sở hữu tài sảncho Ngân hàng B) để thu hồi nợ thì tài sản này thuộc đối tượng chịu thuếGTGT.”.”

- Tại khoản 9, Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BộTài chính quy định về giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

- Tại khoản 2, Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BộTài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

“Điều 12. Cấp hóa đơndo Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổchức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phátsinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho kháchhàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhânkhông kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụthuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trịgia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóađơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đềnghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanhnhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giaocho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóađơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải th, phá sản, đã quyết toán thuế, đãđóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn đgiao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóađơn lẻ là loại hóa đan bán hàng.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượngnộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã cóthuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giátrị gia tăng để giao cho người mua.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp trong năm 2013, Cục thi hành án dân sự TP Hồ ChíMinh có bán đấu giá tài sản là tài sản đảm bảo tiền vay là bất động sản thì bấtđộng sản bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và phải nộp thuế GTGT trước khi thựchiện thanh toán cho nghĩa vụ được đảm bảo. Giá tính thuế GTGT được trừ giá đấttheo quy định (trường hợp không xác định được giá thì xác định giá đất theo giádo UBND TP. Hồ Chí Minh quy định).

Nếu giá trúng đấu giá khi bán tài sản đảm bảo được xác địnhlà giá bán đã có thuế giá trị gia tăng do Cục thi hành án phê duyệt thì Cục thihành án được cấp hóa đơn GTGT để giao cho người mua.

2. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tại khoản 5, Điều 17 Thôngtư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“5. Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảođảm thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định củaChính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụngđất để bảo đảm thi hành án. Tổ chức được ủyquyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từchuyn nhượng bt động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghirõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng bất động sản làtài sản đảm bảo thi hành án nếu không xác định được giá vốn của bất động sảnthì giá vốn được xác định bằng (=) số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định củaToà án để thi hành án cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bấtđộng sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp.”

Ngoài ra, về vấn đề kê khai, nộp thuế TNDN trong trường hợpbán tài sản đảm bảo tiền vay đã đượcTổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 5858/TCT-CS ngày 26/12/2014 gửi Cục Thuếtỉnh Bình Dương và Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam.

Đnghị Cục ThuếTP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định nêu trên và hướng dẫn tại công văn số5858/TCT-CS để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn