BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3081/BTC-QLCS
V/v thủ tục nhận quà tặng xe ô tô do tỉnh Hủa Phăn - Lào tặng cho tỉnh Thanh Hoá

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Trả lời Công văn số 1193/UBND-QT ngày 25/02/2013 của Uỷ bannhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc xin miễn thuế đối với 02 xe ô tô do tỉnh HủaPhăn - Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trao tặng, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

1. Về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với 02 xe ôtô:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhànước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lậpvà tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của phápluật và quyết định phương án xử lý đối với tài sản được chủ sở hữu chuyển quyềnsở hữu dưới hình thức biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ và các hình thứcchuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc địa phương.

Vì vậy việc quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước vàphương án xử lý đối với 02 chiếc xe nêu trên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

2. Về việc miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặcbiệt và thuế giá trị gia tăng đối với 02 xe ô tô:

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu; điểm b1, c và c1 khoản 4 Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính; điểm b khoản 19 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ vàđiểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị địnhsố 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều củaNghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một sốĐiều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì 02 xe ô tô làm quà tặng cho tỉnh ThanhHoá thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.Trường hợp 02 xe ô tô nêu trên giao cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quanđoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí ngân sách cấp phát quản lý, sử dụng thìđược miễn thuế nhập khẩu và thực hiện ghi tăng tài sản vào phần ngân sách cấpbao gồm cả thuế, giá trị 02 xe ô tô là quà biếu, quà tặng và phải quản lý, sửdụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quan từ kinh phí ngânsách cấp phát. Trường hợp không đáp ứng được điều kiện xét miễn thuế tại khoản04 Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì thực hiện nộp thuế nhập khẩu theoquy định hiện hành.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nóitrên, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá hoàn tất hồ sơ theo quy định tạiĐiều 71 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và gửi vềBộ Tài chính phối hợp, xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đượcbiết, quyết định các nội dung nêu tại điểm 1 và chỉ đạo các đơn vị có liên quanliên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để đượcxem xét hướng dẫn cụ thể nội dung nêu tại điểm 2 Công văn này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí