BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3081/BTC-QLG
V/v thực hiện kiểm tra, kiểm soát giá sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúngđưa tin về tình hình tăng giá sữa và các sản phẩm dinh dưỡng của các công tysản xuất, phân phối, kinh doanh sữa, để đảm bảo thực hiện Nghị Quyết của Quốchội, của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát và chủ động trong công tác điềuhành giá năm 2013, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương:

1- Tiếp tục kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ, biểu mẫu đăngký giá, kê khai giá đối với mặt hàng sữa đảm bảo việc tăng giá (nếu có) hợp lý,phù hợp với biến động của các yêu tố đầu vào. Hướng dẫn việc thực hiện đăng kýgiá, kê khai giá theo Công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29/01/2013 của Bộ Tàichính. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng có liên quan trênđịa bàn tăng cường kiểm tra tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa đảm bảotuân thủ các quy định của pháp luật về niêm yết giá; yêu cầu các doanh nghiệpsản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương không điều chỉnh tăng giá khi các yếutố hình thành giá không thay đổi.

2- Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia đối với các sản phẩm sữa. Trên cơ sở tiêu chuẩn này, nhiều sản phẩmtrước đây được ghi là sữa và đăng ký giá tại Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính đãđược doanh nghiệp điều chỉnh tên gọi và đăng ký với tên gọi mới (như: thức ăncông thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng...). Vìvậy, đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở thựctế quản lý tại địa phương đề xuất, kiến nghị các biện pháp phù hợp với thựctiễn và yêu cầu quản lý.

Đề nghị Sở Tài chính triển khai thực hiện và báo cáo gửi vềBộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 21/3/2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu : VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Anh