BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3081/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Laird ViệtNam
(Đ/c: KCN Quế Võ, TP.BắcNinh, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số2300804485 ngày 16/03/2015 của Công ty TNHH Laird Việt Nam về việc hoàn thuếGTGT cho giai đoạn trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất. Sau khibáo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định:“Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếptrên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lầnphát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. ”

Tại tiết d, khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêutrên quy định:“Thời hạn nộp h sơ khai thuế theo từng ln phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nht là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. ”

Tại công văn số 17924/BTC-TCT ngày 22/12/2009 của Bộ Tàichínhhướng dẫn: “Trường hợp doanhnghiệp đang hoạt động kinh doanh hoặcđang trong quá trình đầu tư chưa phátsinh doanh thu thực hiện chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất có s thuế GTGT đầu vào chưa khu trừ hết đi với tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả tiềnthuê đất) của giai đoạn trước khi chuyển đổi và tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó tiếp tục được được sử dụng phụcvụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệpchế xuất thì doanh nghiệp được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của tài sản, hàng hóa, dịch vụ chưa được khu trừ hết.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Laird ViệtNam chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất từ ngày 17/03/2014 và Côngty ký hợp đồng mua máy móc với các nhà cung cấp nước ngoài và phát sinh hai lầnthanh toán cho các nhà thầu nước ngoài (thanh toán ngày 05/03/2014 và ngày07/03/2014). Theo quy định, đơn vị cótrách nhiệm kê khai, nộp thuế chậm nhất là ngày 17/03/2014. Tuy nhiên, đến ngày08/04/2014 đơn vị mới nộp thuế nhà thầu nước ngoài phát sinh cho hai lần thanhtoán này (trong đó thuế GTGT lần lượt là 57.850.515 đồng và 587.548.075 đồng).Do Công ty đã khai, nộp thuế nhà thầu vào NSNN và hợp đồng phát sinh trước ngàyCông ty chuyển thành doanh nghiệp chế xuất nên Công ty được khai khấu trừ thuếGTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nhà thầunước ngoài đã nộp vào NSNN nêu trên. Tuy nhiên, do Công ty đã kê khai chậm nộptiền thuế GTGT so với thời hạn quy định, nên Công ty bị xử phạt các hành vi viphạm theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Laird Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
-
Vụ PC(TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn