BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3082/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Vụ và đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để triển khai công tác xây dựng kếhoạch năm 2015 một cách kịp thời; trong khi chờ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủvà hướng dẫn của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Bộ Giáo dục và Đào tạo tạm thời hướngdẫn các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc, các Vụ và đơn vị thuộc cơ quan Bộtriển khai xây dựng kế hoạch dự toán năm 2015 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhànước năm 2014:

1. Đối với các đơn vị dự toán là cơ quan quản lý nhà n­ước:

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nướctheo các nhiệm vụ được giao:

a) Chi quản lý hành chính:

- Đánh giá tình hình thực hiện dựtoán NSNN 6 tháng đầu năm (số dự toán đã rút đến 30/6/2014, so sánh với số dựtoán được giao năm 2014) và dự kiến thực hiện cả năm 2014, chi tiết tình hìnhđáp ứng kinh phí cho từng nội dung nhiệm vụ phải triển khai trong năm, đặc biệtlà các nhiệm vụ phục vụ cho công tác chỉ đạo toàn ngành của Bộ. Đánh giá kết quảthực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuấtbiện pháp xử lý.

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, kiếnnghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

- Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướngmắc phát sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độchi tiêu trong năm 2014.

- Báo cáo tình hình tiết giảm chi phí hội nghị, hộithảo, tổng kết, đi công tác trong và ngoài nước…, những khó khăn, vướng mắc (nếucó).

- Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiệnNghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tựchịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

b) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (kinh phí không thườngxuyên hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn toàn ngành):

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán kinh phí sự nghiệpgiáo dục và đào tạo 6 tháng đầu năm (số dự toán đã rút đến 30/6/2014, so sánh vớisố dự toán được giao năm 2014) và dự kiến thực hiện cả năm 2014, chi tiết kếtquả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn toàn ngành (tổ chức thi họcsinh giỏi quốc gia, quốc tế; thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc vănhoá, các nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục, các nhiệm vụ thanh tra, kiểmtra, xây dựng các dự án Luật, triển khai thực hiện các chương trình, đề án củangành, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, khảo sát ...).

- Đánh giá tình hình triển khai các Đề án đào tạo cán bộ ở nướcngoài (Theo quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Đềán đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng (Đềán 911); Chi đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài theo Đề án xử lý nợ vớiLiên bang Nga; Đào tạo diện hiệp định: Về kinh phí và số lượng sinh viên cử điđào tạo đến 30/6/2014 và dự kiến đến 31/12/2014 (chi tiết theo số sinh viên ViệtNam được cử đi học các nước và số sinh viên nước ngoài vào học tại Việt Nam); vềhiệu quả và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện theo cáccơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu hiện hành, kiến nghị và đề xuất giải phápvới các Bộ, ngành liên quan (Cục Đào tạo với nước ngoài).

- Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODAvà tình hình thực hiện các khoản viện trợ nhỏ, lẻ phi dự án: Báo cáo tình hìnhthực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2014, so sánh với kế hoạch năm 2014được duyệt, luỹ kế tình hình thực hiện từ khi bắt đầu triển khai; Dự kiến cáchoạt động có thể hoàn thành trong năm 2014 và ước tính khả năng giải ngân trongnăm 2014; Phân tích các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để xử lý; Ràsoát, đánh giá các hoạt động theo thiết kế không còn phù hợp với điều kiện thựctế và đề xuất điều chỉnh (kể cả điều chỉnh các hạng mục trong Báo cáo nghiên cứukhả thi nếu cần thiết) để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ODA.

c) Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học:

- Tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, đề tài cấp nhà nước,cấp Bộ.

- Số lượng đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ đã hoàn thành so vớikế hoạch.

- Tình hình triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ đối vớicác đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ nguồn kinh phí khoa học hàng năm.

- Thực hiện các chế độ, định mức, chấp hành chế độ báo cáo tàichính và quyết toán kinh phí.

- Các đề tài còn tồn đọng, đã quá hạn của các năm trước chưaquyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý dứt điểm.

- Những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện cơ chế,chính sách về khoa học công nghệ.

- Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị địnhsố 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Quyết định số 1926/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ cônglập.

d) Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, sự nghiệp đảm bảo xã hội,sự nghiệp kinh tế (chi xúc tiến đầu tư):

- Đánh giá tiến độ thựchiện theo từng dự án, kết quả giải ngân dự án, việc chấp hành các chế độ, địnhmức, chế độ báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí.

- Hiệu quả sử dụng kinh phí và tác động tích cực của việc thựchiện dự án. Các dự án còn tồn đọng, chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đềxuất giải pháp thực hiện.

đ) Chi chương trình mục tiêu quốc gia: Phân tích, so sánh giữanguồn vốn đã được bố trí thực hiện với yêu cầu thực tế của từng dự án, đánh giámức độ hoàn thành các mục tiêu và tỷ lệ đạt được; đánh giá hiệu quả sử dụngkinh phí CTMTQG, những ưu điểm, tác động tích cực của việc thực hiện CTMTQGgiáo dục - đào tạo và các CTMTQG khác đã triển khai. Đánh giá thuận lợi, khókhăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai.

2. Đối với các Vụ, Cục và đơn vị thuộc cơ quan Bộ:

- Đánh giá kết quả và ước thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phục vụcông tác chỉ đạo toàn ngành (soạn thảo văn bản, hội nghị, hội thảo, tập huấn,khảo sát ...) đã được bố trí kinh phí năm 2014 theo từng nội dung;

- Đánh giá nội dung các hoạt động trọng điểm của đơn vị thuộcBộ như: Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo”; “Chương trình cảicách Hành chính công”;

- Đánh giá tình hình triển khai và kinh phí các Chươngtrình, Đề án của ngành giáo dục đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thốnggiáo dục quốc dân, Đề án đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trườngđại học, Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học,cao đẳng, Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượngnguyên tử; ... Trong đó đề nghị đánh giá cụ thể về tình hình phân bổ, giao dựtoán, xây dựng các văn bản liên quan để triển khai các Chương trình, đề án quốcgia (xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, cách thức tổ chức thực hiện, cơ chế tàichính, định mức chi tiêu…), mức độ lồng ghép trong tổ chức thực hiện, thuận lợi,khó khăn, vướng mắc (nếu có).

II. Xây dựng kế hoạch năm 2015

1. Các văn bản làm căn cứ xây dựng kếhoạch năm 2015

Việc xây dựng kế hoạch năm 2015 phảicăn cứ vào những định hướng lớn trong các văn bản sau:

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốclần thứ XI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáodục và đào tạo.

- Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Các Nghị quyết của Bộ Chính trị,các Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục, các Nghị định của Chính phủ và các Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốcphòng, an ninh các vùng trong cả nước.

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ vềchính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết địnhsố 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết cácloại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụngbiên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủvề đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006- 2020.

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”.

- Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cácđơn vị trực thuộc.

2. Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2015

2.1. Mục tiêu, yêu cầu:

Dự toán NSNN năm 2015 cần tiếp tục thực hiện chính sách tàikhóa thắt chặt, tiết kiệm để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát,thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện tiết kiệm đã đề ra; rà soát, sắpxếp các khoản chi ngân sách để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụngngân sách, đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án vàcác nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đảm bảo đúng chế độ, chính sách của nhà nước hiệnhành và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xây dựng dự toán.

Xây dựng Dự toán NSNN năm 2015 phải bám sát các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 của ngànhgiáo dục; gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của đơn vị.

2.2. Đối với các đơn vị dự toán là cơ quan quản lý nhà n­ước:

Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2015 trên cơ sở đánh giá ướcthực hiện dự toán được giao năm 2014 và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọngtâm của ngành giáo dục giai đoạn 2011-2015, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thểvà lập dự toán chi NSNN đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

a) Dự toán thu và dự toán chi từ nguồn thu được để lại:

- Nguồn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấpchuyên nghiệp năm 2015 được để lại chi theo chế độ;

- Nguồn thu được trích từ các khoản thuhồi phát hiện qua công tác thanh tra nộp vào NSNN(Thanh tra Giáo dục theo Thông tư số 90/2013/TTLT-BTC-TTCP ).

- Các nguồn thu khác (nếu có);

b) Chi quản lý hành chính: Thuyết minh rõ các nội dung sau:

- Số biên chế được duyệt đến thời điểm lập dự toán, trong đósố biên chế thực có mặt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa tuyển theochỉ tiêu được duyệt (nếu có). Số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPcó mặt đến thời điểm lập dự toán.

- Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo lương tối thiểu 1.150.000đồng/ tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm:

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thựccó mặt tính đến thời điểm lập dự toán, được xác định trên cơ sở mức lương theongạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ; các khoản đóng góp theo chế độ(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn).

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưngchưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng/tháng, hệsố lương 2, 34/biên chế, các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểmthất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn).

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số đối tượng làm việc theo chếđộ hợp đồng không thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đượcxác định tương tự như đối với số biên chế được duyệt, thực có mặt tại thời điểmlập dự toán.

- Mức kinh phí đảm bảo theo định mức quy định tại Quyết địnhsố 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (20 triệu đồng/biênchế)

- Các khoản chi đặc thù (nếu có): Giải trình cơ sở pháp lývà thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán của từng khoản chi đặc thù.

Các khoản chi đặc thù mang tính chất chung của các Bộ, gồm:Chi đóng niên liễm, kinh phí thuê trụ sở, chi tổ chức Đại hội toàn quốc, Hộinghị quốc tế, chi hoạt động của các Ban chỉ đạo, Ban điều phối, Ban quản lý, tổcông tác liên ngành, các Ủy ban, các Hội đồng được thành lập theo quyết định củaThủ tướng Chính phủ, Đề án cải cách thủ tục hành chính, chi mua ô tô, sửa chữalớn trụ sở, chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ, côngchức, viên chức nhà nước mới được bổ sung biên chế (thực hiện theo định mức muasắm hiện hành được cấp có thẩm quyền ban hành), kinh phí mua sắm trang thiết bị,phương tiện làm việc theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ quyết định; Nhiệm vụthanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành thường xuyên thuộc nhiệm vụ quảnlý nhà nước.

- Dự toán nguồn cải cách tiền lương: Các đơn vị tiếp tục chủđộng thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định: nguồn tiếtkiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương)dành một phần nguồn thu được để lại theo chế độ, đồng thời thực hiện chuyển cácnguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sangnăm 2015 để tiếp tục thực hiện.

c) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (kinh phí không thườngxuyên hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đặc thù chuyên môn toàn ngành). Giải trìnhcơ sở pháp lý và thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán của từng khoản chi đặcthù.

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất riêng biệt của Bộ,như các nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ củaThủ tướng Chính phủ giao như: Tổ chức và thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trunghọc phổ thông và bổ túc văn hóa; Các đoàn thi quốc tế và khu vực; Khen thưởngthi đua và kỷ niệm chương của ngành; Khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, quốc tếvà khu vực; Thông tin tuyên truyền báo chí; Nhiệm vụ thanh tra ngoài, thanh trathường xuyên khác; Hội nghị, Hội thi toàn ngành; Phổ biến giáo dục pháp luật;các Chương trình, Đề án của ngành đã được Chính phủ phê duyệt; chi kinh phí đốiứng của các dự án; Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ …

- Nhiệm vụ triển khai các Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹthuật tại nước ngoài (Đề án 599); Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩcho các trường đại học, cao đẳng (Đề án 911); Đề án xử lý nợ với Liên bang Nga;đào tạo lưu học sinh diện hiệp định: xây dựng kế hoạch và lập dự toán chi NSNNnăm 2015 (chi tiết theo số sinh viên Việt Nam được cử đi học các nước và sốsinh viên nước ngoài vào học tại Việt Nam, phần chi đào tạo tại nước ngoài, phầnchi trong nước) (Cục Đào tạo với nước ngoài).

- Lập Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2015 đốivới các dự án ODA:

+ Căn cứ tiến độ thực hiện các hoạt động năm 2014 và cân đốivới mục tiêu của dự án trong từng giai đoạn để lập Kế hoạch hoạt động và Kế hoạchtài chính năm 2015 đáp ứng các yêu cầu sau: Bảo đảm mục tiêu và tiến độ chung củadự án; Thiết thực, hiệu quả, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; Có tham vấn kỹvới các bên liên quan và cân nhắc tính khả thi, mức độ phù hợp điều kiện và nhucầu thực tế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng phải điều chỉnh, sửa đổitrong quá trình triển khai.

+ Báo cáo và kế hoạch nêu trên lập theo mẫu tại các Phụ lụctừ số 1 đến số 6, gửi kèm các tài liệu sau làm căn cứ thẩm định: Quyết định củaBộ trưởng phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (đang thực hiện) và/hoặc dự thảo Kế hoạchđấu thầu đề nghị phê duyệt; Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt độngkèm Quy chế tổ chức và hoạt động (bản mới nhất) của Ban QLDA; Văn bản phê duyệtcụ thể các vị trí nhân sự cần thiết của Ban quản lý dự án làm căn cứ tuyển dụngchuyên gia tư vấn, lao động hợp đồng. Trường hợp Ban QLDA chưa có văn bản xác địnhcụ thể các vị trí nhân sự cần thiết, để có căn cứ thẩm định Kế hoạch tài chính,Ban QLDA cần trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh sách các vị trí nhân sự cần thiết(chi tiết theo từng đối tượng chuyên gia tư vấn, lao động hợp đồng chuyên môn,lao động hợp đồng giản đơn kèm theo mức lương dự kiến theo quy định hiện hành).

d) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia:

Căn cứ vào các chương trình, dự án đã triển khai năm 2014,các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 và chế độ tài chính hiện hành lập dự toán nhu cầuchi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015.

2.3. Đối với các Vụ, Cục và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Căn cứ dự toán giao năm 2014, chi tiết theo từng nội dungnhiệm vụ, làm rõ các khoản chi chỉ phát sinh năm 2014, không phát sinh năm 2015,các khoản phát sinh tăng năm 2015 theo chế độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Đánh giá tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự toán2014; Dự toán cần chi tiết (theo mẫu), có thuyết minh cụ thể về nội dung và cơsở tính toán cho các hoạt động triển khai năm 2015, sắp xếp thứ tự ưu tiên, cấpthiết, khả năng triển khai trong năm 2015, bố trí kinh phí thực hiện những chếđộ, chính sách chi đã được ban hành; đảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ quan trọngđược Lãnh đạo Bộ giao.

a) Các Đề án soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật (Luật,Pháp lệnh và Nghị quyết của Quốc hội; Nghị định và Nghị quyết của Chính phủ;Quyết định, Chỉ thị và Văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụđược Lãnh đạo Bộ giao), căn cứ vào các quy định, định mức chi tiêu hiện hành lậpdự toán chi tiết theo từng nội dung.

b) Các Chương trình, đề án quốc gia đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt, các nhiệm vụ trọng tâm, chuyên môn toàn ngành. Căn cứ vào phâncông đã được Lãnh đạo Bộ giao, đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai và dựtoán thực hiện năm 2015 như sau:

- Đối với các Vụ, Cục là đơn vị được phân công với vai tròđơn vị thực hiện hoặc phối hợp:

Trên cơ sở các nhiệm vụ của đơn vị phụ trách xây dựng kế hoạch,nội dung hoạt động và kinh phí để triển khai theo từng Chương trình, Đề án, nhiệmvụ trng tâm… của ngành triển khai năm 2015,trong đó yêu cầu nêu rõ đơn vị cùng tham gia, phân tách các hoạt động diễn ra tạitrung ương, địa phương….

Báo cáo của đơn vị thực hiện hoặc phối hợp gửi cho đơn vị đượcphân công chủ trì - đầu mối của Chương trình, Đề án, nhiệm vụ trọng tâm… để tổnghợp.

- Đối với các Vụ, Cục, Ban điều hành Đề án là đơn vị đượcphân công với vai trò chủ trì - đầu mối:

Căn cứ vào các Chương trình, Đề án quốc gia của ngành, cácnhiệm vụ trọng tâm… đã được giao nhiệm vụ chủ trì - đầu mối chủ động đề xuất kếhoạch triển khai và tổng hợp đề xuất của các đơn vị thực hiện hoặc phối hợp, đểtổng hợp kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí thực hiện tổng thể của từngChương trình, Đề án quốc gia chi tiết cho năm 2015 (lập riêng biểu cho từngChương trình, Đề án quốc gia), trong mỗi hoạt động yêu cầu nêu rõ:

+ Cơ quan, đơn vị chủ trì, đầu mối; Cơ quan, đơn vị phối hợp;

+ Hoạt động thực hiện tại trung ương: chi tiết theo các đơnvị thực hiện (trường, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT; trường thuộc Bộ, ngành khác)

+ Hoạt động thực hiện tại địa phương: chi tiết theo từng địaphương

+ Khả năng, mức độ lồng ghép với hoạt động của chương trình,dự án nào khác;

+ Đề xuất xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định liênquan để triển khai các Chương trình, đề án quốc gia (xây dựng các tiêu chí,tiêu chuẩn, cách thức tổ chức thực hiện, cơ chế tài chính, định mức chi tiêu…).Trong đó lưu ý các Chương trình, Đề án quốc gia nếu chưa ban hành được đầy đủcác tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế tài chính, định mức chi tiêu, chưa xác định đượcđơn vị thực hiện trước ngày 31/10/2014 thì không đủ cơ sở để cơ quan tài chínhdự kiến mức phân bổ vốn và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thựchiện năm 2015, dẫn đến phải trình bổ sung kinh phí sau khi đã hoàn thiện cácquy định liên quan đến việc triển khai các Chương trình, đề án trong năm 2015.

c) Đối với các đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cácchính sách, chế độ phải trên cơ sở điều tra, khảo sát nắm chắc số lượng đối tượng,đánh giá kỹ các tồn tại; tính toán lồng ghép giữa các chính sách, chế độ dự kiếnsửa đổi hoặc ban hành mới với các chính sách hiện hành; tính toán cụ thể kinhphí thực hiện để đề xuất phối hợp với cơ quan tài chính hướng dẫn, cân đối đượckinh phí thực hiện để khi chính sách được ban hành có thể triển khai được ngay.

3. Biểu mẫu lập dự toán và thời hạn báo cáo

- Báo cáo của các Vụ, Cục, các Ban điều hành về kế hoạch vàkinh phí triển khai các Chương trình, đề án quốc gia của ngành GD&ĐT đề nghịgửi Vụ Kế hoạch-Tài chính trước ngày 22/6/2014.

- Báo cáo của các Vụ, Cục về chi thường xuyên và các nhiệm vụchuyên môn toàn ngành tại Bộ đề nghị gửi 01 bản về Văn phòng Bộ để tổng hợp và01 bản gửi Vụ Kế hoạch-Tài chính trước ngày 25/6/2014.

- Các đơn vị dự toán thực hiện xây dựng và báo cáo dự toánthu, chi NSNN năm 2015 đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo các biểu mẫu kèm theocông văn này, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính (bản in chính thức có đóng dấu)trước ngày 28/6/2014 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Bộ Tài chính và Bộ KHĐT.

(File điện tử các biểu mẫu báo cáo có thể được lấy tại địachỉ www.moet.gov.vn; Để giúp cho quá trình tổng hợp dự toán đề nghị cácđơn vị gửi các file báo cáo theo địa chỉ: [email protected]; [email protected]ặc [email protected] và địa chỉ: [email protected]

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện tạiTP.HCM, Thanh tra Giáo dục, các Vụ, Cục và đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục vàĐào tạo chủ động xây dựng dự toán chi NSNN năm 2015 với đầy đủ các nội dung nhiệm vụ của Bộ theo đúng các địnhmức, chế độ nhà nước qui định.

Khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn của các Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính; Bộ sẽ có hướng dẫn bổ sung để các đơn vị thực hiện xây dựngbổ sung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3082/BGDĐT-KHTC 2014 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015 Bộ Giáo dục