VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3082/VPCP-KTN
V/v bổ sung mỏ đá xây dựng tại xã Hạ Sơn, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vào quy hoạch

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tạicông văn số 2269/BXD-VLXD ngày 27 tháng 12 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài nguyênvà Môi trường (công văn số 815/BTNMT-ĐCKS ngày 11 tháng 03 năm 2013) về việc bổsung mỏ đá xây dựng thuộc địa bàn xã Hạ Sơn và xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnhNghệ An vào quy hoạch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng trao đổi với Bộ Tàinguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để thống nhất việc bổ sungmỏ đá tại xã Hạ Sơn, xã Văn Lợi huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vào quy hoạch theohướng bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả tài nguyênkhoáng sản trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Ủy ban nhândân tỉnh Nghệ An chỉ đạo việc quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyệnQuỳ Hợp theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộXây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Trợ lý TTgCP; Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ