B NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3083/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nộivụ;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 củaChính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức giai đoạn 2011 - 2015,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức năm 2015 của tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiệncác nhiệm vụ sau đây:

a) Tiến hành rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu của Kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng kếhoạch và triển khai các hoạt động cần thiết để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu,nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg ;

b) Tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch trong hoạt độngđào tạo, bồi dưỡng;

c) Đẩy mạnh bồi dưỡng theo vị trí việc làm, nhu cầu công việccho cán bộ, công chức, viên chức;

d) Chú trọng các nhiệm vụ: Đào tạo trình độ chuyên môn theotiêu chuẩn quy định cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; Tổ chức giảng dạy nộidung “hội nhập quốc tế” cho cán bộ, công chức, viên chức; Đào tạo, bồi dưỡng tiếngdân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có đồng bàodân tộc thiểu số sinh sống (nếu có);

đ) Triển khai hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡngđể làm cơ sở cho các cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức,cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiến hành các cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệuquả đào tạo, bồi dưỡng.

e) Chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh:

- Nghiên cứu, đổi mới chương trình, tài liệu theo phân cấp;áp dụng phương pháp giảng dạy thích hợp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, viên chức;

- Lập kế hoạch cụ thể xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực,cơ cấu hợp lý; tăng cường sử dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũgiảng viên thỉnh giảng.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

a) Cân đối, bố trí đủ kinh phí và đầu tư, hiện đại hóa cáccơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảmhoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giaiđoạn 2011 - 2015.

b) Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theoThông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh phản ánh về Bộ Nội vụ, số 08 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội đểthống nhất giải pháp tháo gỡ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh