BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3084/ LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty Dầu khí VN

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 1606/CV-HĐQT ngày 15/7/2003 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 364 TCDN/CN ngày 18/8/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đơn giá tiền lương năm 2003 như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với 11 đơn vị sản xuất, kinh doanh và khối Văn phòng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam là 25,0 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

- Doanh thu : 15.368.098 triệu đồng

- Nộp Ngân sách : Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

- Lợi nhuận : 2.958.118 triệu đồng

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch theo nguyên tắc;

+ Doanh thu thực tế thực hiện đến dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

+ Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

+ Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc;

3/ Đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại Tổng Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng