BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3085/ LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 1112/CV-LĐTL 1113/CV-LĐTL 1114/CV-LĐTL ngày 12/6/2003 và công văn số 1120/CV-LĐTL ngày 13/6/2003 của Tổng Công ty Cao su Việt Nam về việc ghi tại trích yếu; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8726 TC/TCDN ngày 20/8/2003, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với 4 đơn vị có tên dưới đây:

- Công ty Cao su Dầu Tiếng;

- Công ty Cao su Tây Ninh;

- Công ty Cao su Phước Hoà;

- Công ty Cao su Bình Long.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng Công ty Cao su Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng công ty Cao su Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với các đơn vị có tên nêu tại điểm 1 công văn này và gửi văn bản về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng