BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/BHXH-TCKT
V/v hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Ngày 30/7/2015, Cục Việc làm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 515/CVL-BHTN gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ học nghề đố ivới người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giải thích quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợhọc nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:“mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia BHTN tối đa 01 triệuđồng/người/tháng. Mức h trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề. Nhưvậy, không có quy định về việc thanh toán tiền hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia BHTN phải có chứng chỉ nghề”. (gửi kèm theo Công văn số 515/CVL-BHTN)

Căn cứ vào hướng dẫn trên của Cục Việc làm và quy định tại Khoản 4, 5, Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN thì hồ sơ thanh toán tiền hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia BHTN bao gồm: Quyết định về việc hỗ trợ học nghề và Danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề do Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện chi trả chế độ học nghề cho cơ sở dạy nghề./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban CSXH;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương