VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3088/VPCP-KTN
V/v thành lập đoàn khảo sát công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng từ cửa Định An vào các cảng biển trên sông Hậu

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo Tây Nam bộ;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Tây Nambộ (công văn số 1971-CV/BCĐ TNB ngày 04 tháng 4 năm 2013) về chủ trương thànhlập đoàn khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng ĐịnhAn trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải khẩntrương hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế quản lýhoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải trong phạm vi cả nước theochỉ đạo tại văn bản số 721/TTg-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2012.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và các cơ quan liên quan tổ chức đoànkhảo sát, đánh giá công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng từ cửa Định An vào cáccảng biển trên sông Hậu (tuyến luồng Định An), trên cơ sở đó đề xuất giải pháptốt nhất bảo đảm luôn thông tuyến luồng Định An, báo cáo Thủ tướng Chính phủtrước ngày 30 tháng 5 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các trợ lý của Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, V.III, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ