VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3089/VPCP-KTTH
V/v gia hạn nộp thuế của Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Sen

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 4949/BTC-TCT ngày 28 tháng 4 năm 2008 về việc gia hạn nộp thuế củaCông ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Sen, thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính giải quyết theođúng quy định tại Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lýthuế.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, ĐP, KTN, TTĐT;- Lưu: VT, KTTH (3b). KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy