VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3089/VPCP –KTTH
V/v thuế giá trị gia tăng đối với tài sản điều chuyển

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 5922/BTC-TCT ngày 09 tháng 5 năm 2011 về việc phát hành hóa đơn vàkê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vịthuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính xử lý theo quy định của pháp luật thuếgiá trị gia tăng hiện hành; trường hợp nếu cần điều chỉnh vấn đề trên cho phùhợp, Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để ápdụng chung, thống nhất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng