TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 309/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời các công văn số 413/HQBN-NV đề ngày16/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AKdo Hàn Quốc phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu AK số tham chiếu 001-13-0210341 nêutrên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan cấpC/O của Hàn Quốc và thông báo tới đơn vị khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơnbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn