BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 309/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn chậm nộp C/O hàng dệt may xuất khẩu đi Mỹ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 09/HQBĐ-NV ngày 06/01/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Định đề nghị giải đáp vướng mắc về thời hạn chậm nộp C/O hàngdệt may xuất khẩu đi Mỹ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT ngày 09/10/2008 của Bộ CôngThương quy định thời hạn chậm nộp C/O đối với hàng dệt may xuất khẩu đi Mỹ là20 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Tuy nhiên, căn cứ Điểm 2 Điều 9Mục I Chương II Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan, thời hạn chậm nộp một sốchứng từ trong bộ hồ sơ hải quan là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hảiquan.

Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan, Tổng cục Hải quanban hành công văn số 5796/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2008 hướng dẫn áp dụng thời hạnchậm nộp C/O hàng dệt may xuất khẩu là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hảiquan, để phù hợp với Nghị định 154/2005/NĐ-CP .

Đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số5796/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2008./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh