BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------

Số: 309/TCHQ-TXNK

V/v: Hoàn thuế nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH MINDA Việt Nam
(Địa chỉ: KCN Bình Xuyên – Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 03/MVCL-KT ngày 05/01/2012 của Công ty TNHH Minda Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 31 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì:“Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh nội địa được làm nguyên liệu, vật tư theo loại hình SXXK với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá hai năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đó đến ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai nhập khẩu”.

- Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì:“định mức phải được thông báo với cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức”

- Theo quy định tại Điều 36 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì“Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm xuất khẩu phải thực hiện thủ tục nhập khẩu, thông báo định mức, thanh khoản theo quy định”; đồng thời “Doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu sản phẩm phải làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại Thông tư này; và Doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu sản phẩm làm thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Thông tư này. Tờ khai xuất khẩu đăng ký theo loại hình SXXK; trên tờ khai xuất khẩu ghi rõ “sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu” và ghi tên doanh nghiệp bán sản phẩm”.

- Theo quy định tại điểm c5, khoản 5, Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì“Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoàn chỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh cho doanh nghiệp khác để trực tiếp sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với phần doanh nghiệp khác dùng sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu”.

- Về hồ sơ thanh khoản hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ra nước ngoài quy định cụ thể tại Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Đề nghị Công ty TNHH Minda Việt Nam tham khảo các quy định trên, hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu để được xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Minda Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông