THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 309/TTg-CN
V/v bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ sét, laterit tỉnh Hòa Bình cho dự án Nhà máy xi măng Long Thành, tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 736/BXD-VLXD ngày 05 tháng 3 năm 2021) và ý kiến các cơ quan liên quan về việc bsung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ sét, laterit tỉnh Hòa Bình cho dự án Nhà máy xi măng Long Thành, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên về việc bổ sung 02 mỏ với tổng diện tích 180,05 ha, bao gồm: 01 mỏ sét với diện tích 170,05 ha tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và 01 mỏ laterit diện tích 10,0 ha tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam để cung cấp nguyên liệu cho dự án Nhà máy xi măng Long Thành, tỉnh Hà Nam (tọa độ, diện tích, vị trí cụ thể các mỏ nêu tại văn bản trên của Bộ Xây dựng). Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin liên quan đến điều kiện để bổ sung các mỏ sét, laterit trên vào quy hoạch.

2. Bộ Xây dựng cập nhật các mỏ sét, laterit trên vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ nêu trên theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến các bộ trong quá trình hoạt động khoáng sản./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, QP, CA, TC, CT, GTVT, VHTT&DL, NN&PTNT;
- Công ty CP Xi măng Long Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu VT, CN (3). Hop

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng