ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/UBND-VX
Về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở - ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khaithi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Để bảo đảm triển khai thi hànhLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế kịp thời, thống nhất,đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm y tế của ngườidân; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Các Sở - ngành Thành phố,Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch triển khai và tập trung tổchức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtBảo hiểm y tế, trong đó lưu ý việc lập danh sách người tham gia bảo hiểm y tếtheo quy định của Luật và theo ngành, lĩnh vực, địa phương do mình phụ trách;đối với những địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp dưới 60% dân số,cần có biện pháp quyết liệt về tuyên truyền, khuyến khích để người dân tham gianâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì phối hợp với các Sở -ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo chỉđạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 9995/VP-VX ngày 26 tháng 11năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thànhphố trong tháng 01 năm 2015.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định công tác khám bệnh,chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

- Chủ trì phối hợp với - Bảohiểm xã hội Thành phố hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Luậttrên địa bàn Thành phố; chủ động, kịp thời hướng dẫn các Sở - ngành, địa phươnggiải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trường hợp vượtthẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc kiến nghịcác Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết; đồng thời tham mưu báo cáo kếtquả thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố cho Ủy ban nhân dân Thànhphố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế theo yêu cầu.

3. Sở Thông tin vàTruyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố, nhất là Đài Truyền hìnhThành phố, Đài Tiếng nối nhân dân Thành phố, Báo Sài Gòn giải phóng, phối hợpchặt chẽ với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền,chủ động thông tin kịp thời về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để người dân biết vàchủ động tham gia bảo hiểm y tế.

4. Bảo hiểm xã hội Thànhphố chủ trì phối hợp với các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyệntổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ,Bộ, Ngành Trung ương; đảm bảo việc tham gia và quyền lợi khám bệnh, chữa bệnhcủa người dân./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX-TC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận