BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3090TC/TCT
V/v phân loại mã số và thuế suất thuế nhập khẩu rêu thô

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Giống rau quả

Bộ Tài chính nhận được công văn số 12 GRQ/CV ngày 23/03/2003 của Công giống rau quả đề nghị hướng phân loại và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng rêu thô sử dụng làm phân bón cho cây trồng; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới thì:

- Mặt hàng rêu thuộc nhóm 0604, mã số 0604.10.00, thuế suất thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40% (bốn mươi phần trăm).

- Mặt hàng rêu loại sử dụng làm nước hoa, dược phẩm, thuốc trừ sâu, thuốc nấm hoặc mục đích tương tự, thuộc nhóm 1211, mã số 1211.90.99, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Tiêu chuẩn phân biệt:

- Mặt hàng rêu thuộc nhóm 1211 là loại rêu ở dạng có thể bó lại, chỉ dùng để trang trí;

- Mặt hàng rêu thuộc nhóm 1211 là loại rêu sử dụng làm nước hoa, dược phẩm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc mục đích tương tự, trong chừng mực loại rêu này ở dạng không thể bó lại được, không thích hợp dùng cho mục đích để trang trí.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Giống rau quả được biết, xuất trình hồ sơ có liên quan làm việc với cơ quan Hải quan để được kiểm tra, tính và thu thuế theo quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An