BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/BHXH-DVT
V/v quản lý, thanh toán thuốc BHYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Để thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 24/6/2013 củaBộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cungứng thuốc trong các cơ sở y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toánđa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyếnkhu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) phối hợp với Sở Y tế, các cơsở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật vềđấu thầu mua thuốc.

2. Cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí thuốc căncứ giá thuốc mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luậtvề đấu thầu mua thuốc.

3. BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế, các cơsở KCB rà soát giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở KCB với mặt bằng chung giáthuốc trúng thầu.

Đối với trường hợp giá thuốc trung thầu tại cơ sởKCB cao bất hợp lý so với mặt bằng giá thuốc trúng thầu, BHXH tỉnh phối hợp cùngvới Sở Y tế, cơ sở KCB xác định rõ nguyên nhân để nghiêm túc rút kinh nghiệm vàchấn chỉnh, khắc phục trong kỳ đấu thầu thuốc sắp tới; BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế,cơ sở KCB thương thảo với nhà thầu để mua thuốc với mức giá phùhợp mặt bằng chung giá thuốc trúng thầu để làm cơ sở thanh toán chi phí thuốcBHYT. Trường hợp không thương thảo được với nhà thầu, đề nghị BHXH tỉnh tổnghợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời báo cáo về BHXH Việt Nam để có cơsở báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

4. Nội dung hướng dẫn giá thuốc thanh toám BHYT tạiđiểm 2 Công văn số 934/BHXH-DVT ngày 20/3/2014 của BHXH Việt Nam về quản lý, thanhtoán thuốc Erythopoietin được thay thế bởi Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị BHXH tỉnh chủđộng nghiên cứu thực tiễn, đề xuất các giải pháp để BHXH Việt Nam kiến nghị BộY tế và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luậtvề đấu thầu thuốc chữa bệnh, đảm bảo lợi ích người bệnh BHYT và tăng cường hiệuquả sử dụng quỹ BHYT./.

Nơi nhận:
- Như trên (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- UBND các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Các bệnh viện trực thuộv TW;
- Sở Y tế các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Cục KT văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để biết);
- Các Ban CSYT, TCKT, KT;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, DVT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo