Đính chính

ĐÍNH CHÍNH

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 3091/LĐTBXH-CSLĐVL NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2002

Văn bản Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTB &XH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hộihướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệpNhà nước. Do sơ suất về kỹ thuật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin đínhchính một số chi tiết như sau:

1. Tại trang 5, dòng 4 từ trên xuống có ghi: "Ngày31/8/1981" nay xin đính chính lại là: "ngày 31/8/1989".

2. Tại trang 9, dòng 11 và 12 từ trên xuống có ghi:"nhưng tối đa không quá 12 tháng, tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoảnphụ cấp lương được quy định tại điểm I mục II Thông tư này" xin đính chínhlại là: "nhưng tối đa không quá 12 tháng".

3. Tại trang 10, dòng 10 và 11 từ trên xuống có ghi:"(01 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vựcvà 05 triệu đồng)" nay xin đính chính lại là: "(01 tháng tiền lươngcấp bậc, chức vụ, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực đang hưởng cho mỗi năm thựctế làm việc trong khu vực nhà nước và 05 triệu đồng.)".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thành thật cáo lỗi.