ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3091/STP-THPL
V/v thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phm hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các S, ban, ngành;
-
y ban nhân dân các quận, huyện.

Thực hiện chỉ đạocủa Phó Chủ tịch y ban nhân thànhphố Nguyễn Thị Hồng tạiCông văn số 3589/VP-TM ngày 15/5/2014 về việc hưng dẫn cách tính thời hạn, thời hiệutrong xử lý vi phạm hành chính, giao Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn triển khaithực hiệu thống nhất trên địa bàn thành phố về việcáp dụng Điều 8 “Cách tínhthời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính” của Luật Xử lývi phạm hành chính, Sở Tư pháp xin trao đi về cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu như sau:

Khoản 1 Điều 8 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Cáchtính thời gian,thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dng theo quy định của Bộ luật Dân sự, tr trường hợp trong Luật này có quyđịnh cụ thể thời gian theo ngày làm việc.

Căn cứ vào quy định trên thì chỉ những điều luật nào có quy định cụ thể thời gian, thời hạn, thời hiệu tính theo ngày làm vic thì được tính theo ngày làm vic, còn những điều luật nào không quy định thời gian,thời hạn, thời hiệu tính theo ngày làm việc thì áp dụng cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu theo quyđịnh của B luật Dân sự 2005.

Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quanđến việc xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt v cách tính thờigian, thời hạn, thời hiệu, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đ áp dụng cho thống nht và chính xác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP báo cáo);
- Lưu: VT-THPL(PH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Phước Tài