BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa tham dự hội chợ tại khu TMCN Kim Thành bán đưa vào nội địa

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 818/HQLC-NV ngày 14/6/2011 của Cục Hảiquan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Đối với hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài được cơ quantổ chức hội chợ mời tham dự hội chợ trong khu Thương mại - Công nghiệp KimThành (là doanh nghiệp không có đăng ký kinh doanh tại khu phi thuế quan) khiđưa hàng hóa vào hội chợ thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tạikhoản 3, Điều 49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Đối với hàng hóa bán tại hội chợ cho các đối tượng quyđịnh tại khoản 6, Điều 14 Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26/03/2008 của Thủtướng Chính phủ và đối tượng cư dân biên giới mua và mang vào nội địa Việt Namthì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 7, Điều 44 Thông tư số194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, khi doanh nghiệp bánhàng cho khách mua hàng, doanh nghiệp phải có hóa đơn hoặc giấy xác nhận bánhàng theo mẫu như hóa đơn bán hàng tại cửa hàng, siêu thị trong khu phi thuếquan; trong hóa đơn hoặc giấy xác nhận bán hàng ghi rõ tên doanh nghiệp bánhàng, tên người mua hàng, số lượng, đơn giá, trị giá hàng hóa. Hóa đơn hoặcgiấy xác nhận nêu trên là cơ sở để khách mua hàng xuất trình cho cơ quan Hảiquan khi ra khỏi khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành và để thanh khoản giữadoanh nghiệp đưa hàng từ nước ngoài vào tham gia hội chợ với cơ quan Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh