VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Điều chuyển nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Kạn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1827/BKHĐT-KTNN ngày 31 tháng 3 năm 2014 về việc điều chỉnh nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn được điều chuyển nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để sửa chữa, nâng cấp các dự án hồ chứa nước cấp bách nêu tại văn bản số 1383/TTg-KTTH ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: Điều chuyển 4 tỷ đồng từ Hồ Khuổi Tóm sang Hồ Khuổi Cáp (tăng 2 tỷ đồng) và Hồ Khuân Sao (tăng 2 tỷ đồng).
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước đã được ngân sách trung ương hỗ trợ vốn; đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình Hồ Khuổi Tóm trong mùa mưa lũ.
3. Về thời hạn thanh toán vốn cho các dự án hồ chứa nước: thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 như đã nêu tại văn bản số 2856/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng