BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------------------
V/v: Sửa đổi một số điểm tại Công văn số 2306/BXH-BC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 18/6/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2306/BHXH-BC hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng. Để thống nhất trong việc ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi một số điểm tại Công văn số 2306/BHXH-BC như sau:
- Tại Điểm c, Khoản 1, Mục I đã in “…Có TK 3312 - Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện”
Nay sửa đổi là: “…Có TK 571-Thu BHXH, BHYT bắt buộc”
- Tại Điểm d, Khoản 1, Mục I đã in “…Có TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”
Nay sửa đổi là: “…Có TK 571-Thu BHXH, BHYT bắt buộc”
- Tại Điểm đ, Khoản 1, Mục I đã in “…Nợ TK 3312 - Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện và Nợ TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”
Nay sửa đổi là: “…Nợ TK 571-Thu BHXH, BHYT bắt buộc”
- Tại Điểm a, Khoản 2, Mục I đã in “…Có TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”
Nay sửa đổi là: “…Có TK 571-Thu BHXH, BHYT bắt buộc”
- Tại Điểm b, Khoản 2, Mục I đã in “…Nợ TK 3312 - Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện và Có TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”
Nay sửa đổi là: “…Có TK 571- Thu BHXH, BHYT bắt buộc”
- Tại Điểm d, Khoản 2, Mục I đã in “…Nợ TK 3312 - Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện và Nợ TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN”
Nay sửa đổi là: “…Nợ TK 571- Thu BHXH, BHYT bắt buộc”
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Chi) để được hướng dẫn và xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Ban: BT, CSYT;
- Lưu: VT, BC (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương