BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3093 TCT/NV2
V/v kê khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Vật liệu xây dựng và Lâm sản
(Địa chỉ 100 - Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Trả lời công văn số 228/VLXD-lịch sử ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Công ty Vật liệu xây dựng và Lâm sản về việc “kê khai nộp thuế GTGT” khi thực hiện hợp đồng sản xuất, vận chuyển, lắp đạt số bàn, ghế cho công trình và văn hoá Hoà Bình, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Công ty Vật liệu xây dựng và Lâm sản là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu từ thuế, đăng ký kê khai và nộp thuế tại Cục thuế Hà Nội, có Xí nghiệp Kim khí xuất khẩu là đơn vị trực thuộc đóng tại Gia Lâm - Hà Nội. Xí nghiệp đã ký hợp đồng điều kiện với Ban quản lý dự án - Câu lạc bộ văn hoá Liên đoàn lao động tỉnh Hoà bình: sản xuất, vận chuyển và lắp đặt bàn, ghế cho công trình nhà văn hoá Hoà Bình. Đây là hợp đồng mua, bán hàng hoá giữa bên mua hàng là Ban quản lý dự án - Câu lạc bộ văn hoá Liên đoàn lao động tỉnh Hoà Bình và bên bán hàng là Xí nghiệp Kim khí xuất khẩu với giá bán sản phẩm có bao gồm cả chi phí vận chuyển, lắp đặt. Vậy khi xuất hàng cho ban quản lý dự án - Câu lạc bộ văn hoá Liên đoàn lao động tỉnh Hoà Bình, Công ty Vật liệu xây dựng và Lâm sản phát hành hoá đơn GTGT cho số bàn, ghế là sản phẩm của Xí nghiệp Kim khí xuất khẩu sản xuất và thực hiện kê khai nộp thuế tại Cục thuế Hà Nội.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Vật liệu xây dựng và Lâm sản được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thị Cúc