VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3093/VPCP-QHQT
V/v: Cuộc họp giữa kỳ năm 2003 của Uỷ ban liên Chính phủ Việt- Lào

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại Giao,
- Bộ Công an,
- Bộ giáo dục và Đào tạo
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3514/BKH-CK ngày 13 tháng 6 năm 2003) về cuộc họp giữa kỳ năm 2003 của Uỷ ban liên Chính phủ Việt- Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý về nguyên tắc những kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại tờ trình số 3514/BKH-CK ngày 13 tháng 6 năm 2003.

2.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

-Chủ trì cùng với các Bộ, ngành liên quan và phía ban tổ chức cuộc họp giữa kỳ của Uỷ ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 6 năm 2003. Thành phần tham dự họp về phía Việt Nam gồm đại diện của các cơ quan liên quan: các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Giáo dục và đào tạo, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và một số doanh nghiệp có hoạt động hợp tác, đầu tư ở Lào;

-Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung và văn kiện sẽ ký kết với phía bạn Lào trong cuộc họp nêu trên;

-Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán cấp chuyên viên với phía bạn Lào từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2003 về những nội dung hợp tác giữa hai nước nêu tạo tờ trình trên, thống nhất với phía bạn về trách nhiệm của từng Bọ, ngành chủ quản trong việc ban hành những hướng dẫn triển khai các thoả thuận liên quan dã cam kết giữa hai nước;

-Báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt- Lào trước khi tiến hành chính thức cuộc họp trên về những kết quả đàm phán cấp chuyên viên họp giữa kỳ năm 2003 và dự thảo Biên bản cuộc họp;

-Phối hợp với Bộ Tài chính trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ hợp tác với Lào đã được Chính phủ phê duyệt trong kế hoạch năm 2003 để chi cho các việc liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng Lào. Các chi phí tổ chức cuộc họp nêu trên và chi phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Lào do ta đài thọ.

3.Bộ Ngoại Giao đảm nhiệm các công việc về nghĩ lễ Nhà nước, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc đón tiếp, tổ chức cuộc họp và chương trình di thăm các địa phương của phó Thủ tướng Lào.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản