Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3094 TCT/CS NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC KÊ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục thuế nhậnđược Công văn của Cục thuế các tỉnh, thành phố hỏi về các trường hợp kê khaikhấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào chậm sau 3 tháng. Để việc thực hiện đượcthống nhất, Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2 (tiết c) Mục III Phần B Thông tưsố 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: "Thuế đầu vào của hànghoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khixác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn đểtrong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hànghoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong thángthì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do kháchquan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau".

Theo đó, các hoá đơn GTGT và các chứng từ nộp thuế GTGT đầuvào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nào phải được kê khaivà tính khấu trừ vào tháng đó hoặc tối đa là 3 tháng tiếp theo. Trường hợp sau3 tháng, các hoá đơn GTGT đầu vào chưa được kê khai khấu trừ thì không đượctính khấu trừ thuế. Số thuế GTGT không được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ muavào trong trường hợp này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhậpchịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các trường hợpTổng cục đã có văn bản xử lý cụ thể trước đây thực hiện theo nội dung văn bảnhướng dẫn.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biếtvà thực hiện.