BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3094 TCT/NV5
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 24498 CT/NQD1 ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề thuế đối với tiền bản quyền của Công ty sản xuất ô tô hyundai (Hàn Quốc), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty sản xuất ô tô Hyundai thực hiện chuyển giao công nghệ cho Công ty TNHH Toàn Thiện thì toàn bộ khoản thanh toán do Công ty sản xuất ô tô Hyundai nhận được liên quan đến việc chuyển giao công nghệ (tiền bản quyền nhãn mác, tiền bản quyền sản xuất, phí kỹ sư, phí đào tạo) thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập bản quyền với thuế suất 10%.

Các kỹ sư của Công ty sản xuất ô tô Hyundai làm việc tại Việt Nam phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An