TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3095/TCHQ-CCHĐH
V/v công nhận đã tham gia thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phúc đáp công vănsố 1039/HQBRVT-TTDL ngày 3/6/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việcgặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với những doanh nghiệpđã đăng ký thực hiện tại Cục Hải quan khác và những doanh nghiệp chưa tham giathủ tục hải quan điện tử, Ban Cải cách Hiện đại hóa có ý kiến trả lời như sau:

- Đối với những doanhnghiệp chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử: đề nghị hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện việc đăng ký tham gia theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 222/2009/TT-BTC ; Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử thựchiện việc cấp, phát tài khoản truy nhập theo quy định tại Phụ lục 2 Quyết định 2396/QĐ-TCHQ .

- Đối với những doanhnghiệp đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục khác: Chi cục Hải quanhướng dẫn doanh nghiệp sử dụng tài khoản truy nhập đã được cấp, phát để thựchiện. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc do hệ thống không chấp nhận, đề nghị liên lạcvới Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan để giải quyết từng trường hợpcụ thể.

Ban Cải cách Hiệnđại hóa thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định