VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3095/VPCP-KTN
V/v xử lý một số vấn đề của Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam

Xét đề nghịTổng công ty Giấy VN (các công văn số 423/GVN-XDCBHN ngày 15 ngày 12 tháng2010, số 04/TTr-HĐTV-HN ngày 25 tháng 02 năm 2011, số 07/BC-GVNHN ngày 06tháng 4 năm 2011); ý kiến các Bộ: Công Thương (các công văn số 8654/BCN-CNNngày 30 tháng 8 năm 2010, số 0912/BCT-CNN ngày 27 tháng 01 năm 2011), Tài chính(các công văn số 14751/BTC-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2010, số 2001/BTC-ĐT ngày 15tháng 02 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 6852/BKHĐT-KTCN ngày 28tháng 9 năm 2010, số 500/BKHĐT-KTCN ngày 25 tháng 01 năm 2011), Ngân hàng Pháttriển Việt Nam (công văn số 21/NHPT-TĐ ngày 06 tháng 01 năm 2011); Tổng công tyĐầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (các công văn số 718/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18 tháng4 năm 2011, số 991/ĐTKDV-ĐT2 ngày 10 tháng 5 năm 2011) và ý kiến các Bộ, ngànhtại cuộc họp ngày 11 tháng 5 năm 2011 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trìđể xử lý một số vấn đề của dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao BộCông Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng công ty Giấy Việt Nam tínhtoán lại hiệu quả dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, trong đó có cácphương án cụ thể về sử dụng cây đay, cây tràm làm nguyên liệu cho Nhà máy;phương án vốn, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm2011.

2. Giao BộTài chính:

- Tiếp tụctrả nợ Ngân hàng Societe General thay cho Tổng công ty Giấy Việt Nam trong khi Nhà máy chưa đi vào hoạt động.

- Làm thủtục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm 107 tỷ đồng từ Quỹ sắpxếp doanh nghiệp Trung ương theo quy định hiện hành để Tổng công ty Giấy ViệtNam triển khai các hạng mục còn lại, sớm đưa dây chuyền sản xuất bằng nguyênliệu cây đay vào hoạt động trong tháng 9 năm 2011.

3. Đồng ýTổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tiếp tục giải ngân khoản vay ủythác (300 tỷ) còn lại cho các khối lượng thực tế thi công để Tổng công ty GiấyViệt Nam hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất bột giấy từ câyđay.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý