BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3097 TCT/NV7
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần đường Biên Hoà

Trả lời công văn số 1232/ĐBH-TCKT ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Công ty cổ phần đường Biên Hoà về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tiết a.3 - Điểm 1 - Mục II - Thông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính quy định: ”Khi bán tài sản bảo đảm tiền vay, tổ chức tín dụng có trách nhiệm cấp hoá đơn GTGT cho khách hàng. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ bán tài sản bảo đảm nợ vay theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Ngân sách số 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ, dòng thuế suất và tiền thuế GTGT không ghi, gạch bỏ”.

Căn cứ quy định trên đây:

1. Trường hợp Công ty mua tài sản của tổ chức tín dụng bán để thu hồi nợ, mặc dù Công ty dùng tài sản này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm chịu thuế GTGT, nhưng do tài sản cố định mua vào (trên hoá đơn GTGT của tổ chức tín dụng giao cho Công ty) không có thuế GTGT nên Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Trường hợp Công ty mua tài sản của tổ chức tín dụng bán để thu hồi nợ, sau đó Công ty bán lại tài sản cho khách hàng khác thì Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh tài sản này (thuế GTGT đầu vào của tài sản không có, còn thuế GTGT đầu ra tính theo mức thuế suất quy định).

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương