B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3097/TCT-QLN
V/v xác định nợ tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6498/CT-KTTĐ ngày23/7/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh “V/v báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụtài chính về tiền sử dụng đất”. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đnghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ràsoát lại số nợ tiền sử dụng đất phải nộp của từng doanh nghiệp, dự án trên toànđịa bàn thành phố nhưng đến ngày 20/7/2015 người sử dụng đất chưa nộp để bổsung vào danh sách “Báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát tiến độ nộp tiền sửdụng đất trên địa bàn thành phố” kèm theo công văn số 6498/CT-KTTĐ nêu trên.

2. Căn cứ vào danhsách đã lập, thực hiện công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức đôn đốc, cưỡng chế thihành quyết định hành chính thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Khi thực hiện công bố thông tin và đôn đốc, cưỡng chế nợ thuếthì loại trừ các trường hợp: tiền sử dụng đất được gia hạn theo quy định củapháp luật chưa hết thời gian giahạn nộp hoặc Ủy ban nhân dân TP Hồ ChíMinh đang kiến nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước xem xét lại việcthu tiền sử dụng đất và xác định tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo kết quảthực hiện nội dung trên về Tổng cục Thuế trước ngày 10/8/2015.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn