VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3098/VPCP-QHQT
V/v đề xuất Dự án thành lập “Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành” của tổ chức “Rencontre du Vietnam”

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tại, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 2983/UBND-ĐN ngày 10 tháng9 năm 2008, ý kiến của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3178/BNG-CÂu ngày 01 tháng10 năm 2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 7327/BKH-KHGDTN &MT ngày 08 tháng 10 năm 2008 và số 681/BKH-KTĐN ngày 05tháng 02 năm 2009, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5293/BTNMT-TCQLĐĐngày 29 tháng 12 năm 2008, của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 2257/BGDĐT-HTQT ngày 23 tháng 3 năm 2009, về đề xuất Dự án thành lập “Trung tâmquốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiếnnhư sau:

1.Hoan nghênh Giáo sư Trần Thanh Vân đề xuất việc thành lập Dự án này vì lợi íchphát triển của Việt Nam.

2.Do nội dung của Dự án dự kiến liên quan đến nhiều loại hoạt động do các luậtkhác nhau chi phối, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhândân tỉnh Bình Định làm rõ nội dung, điều kiện hoạt động theo luật pháp của ViệtNam, hình thức đầu tư; trên cơ sở đó hướng dẫn Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dântỉnh Bình Định hoàn chỉnh Dự án trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầutư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định nếu cần thiết.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để báo cáo);
- GS Trần Thanh Vân (thông qua UBND tỉnh Bình Định)
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc