BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3099/BCT-XNK
V/v đính chính công văn số 2572/BCT-XNK

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Ceragem Việt Nam
(số 291 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP HCM)

Bộ Công Thương đính chính công văn số tờ khai Hảiquan nêu tại điểm 1 công văn số 2572/BCT-XNK ngày 27 tháng3 năm 2013 như sau:

Theo tờ khai Hải quan nhập khẩu số 87814 ngày 23tháng 10 năm 2012 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Hồ Chí Minh, thaycho "theo tờ khai Hải quan nhập khẩu số 97823 ngày 22 tháng 11 năm 2012 vàsố 104817 ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư HồChí Minh".

Các nội dung khác nêu tại công văn số 2572/BCT-XNK nêutrên của Bộ Công Thương không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh