BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3099/TCT/NV7
V/v C/S thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 92/CV-CT ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 14, Điều 15 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất. Nếu nộp đủ số tiền sử dụng đất 1 lần trong thời gian thông báo của cơ quan thuế thì mới được xét giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp khi nộp đủ tiền sử dụng đất một lần.

1. Theo Luật đất đai: Quân đội không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất. Vì vậy, trường hợp quân đội đã cấp đất ở cho các hộ gia đình quân nhân trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay không có tránh chấp phù hợp với quy hoạch đất ở, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp thức hoá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các hộ gia đình này phải nộp 20% tiền sử dụng đất, nếu nộp đủ số tiền sử dụng đất 1 lần trong thời hạn thông báo của cơ quan thuế thì được giảm 20% tiền sử dụng đất.

Trường hợp UBND tỉnh ra các quyết định cấp đất mới cho các hộ gia đình này thì thu tiền sử dụng đất theo mức và mốc thời gian như trong quyết định cấp đất mới của UBND tỉnh. Trong trường hợp này không được giảm 20% tiền sử dụng đất khi nộp 1 lần như trường hợp hợp thức hoá quyền sử dụng đất nêu trên.

2. Việc đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hợp pháp hoá quyền sử dụng đất thì hạn mức đất ở áp dụng theo quy định của UBND tỉnh và được giảm 20% tiền sử dụng đất khi nộp 1 lần đối với diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điểm 1.3, Mục I, Phần C. Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính và phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với phần vượt hạn mức.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương