BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30TCT/NV3
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty KD - XNK Tổng hợp 30/4

Trả lời công văn số 167/CV . Cty ngày 11/12/2002 của Công ty KD-XNK Tổng hợp 30/4 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng lô hàng gỗ cao su xẻ do nộp thừa, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Mục I, Phần D Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP thì:

Trường hợp Công ty KD-XNK Tổng hợp 30/4 nộp thừa thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu do số lượng hàng hoá thực nhập ít hơn số lượng hàng hoá kê khai trên tờ khai hành nhập khẩu, thì số thuế giá trị gia tăng của Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu được coi là số thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty và sẽ được khấu trừ hoặc hoàn lại khi xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ nộp thuế của Công ty tại Cục thuế địa phương

Tổng cục thuế trả lời để Công ty KD-XNK Tổng hợp 30/4 biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An