BỘ XÂY DỰNG
----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 31/BXD-KHCN
V/v áp dụng tiêu chuẩn trong tính toán cao độ san lấp mặt bằng Trung tâm Điện lực Duyên hải

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2.

Bộ Xây dựng nhậnđược Công văn số 342/CV-TVĐ2 -P11 ngày 20/2/2008 củaCông ty cổ phần tư vấnxây dựng Điện 2 về việc tính toán cao độ san lấp mặt bằngcủa Trung tâm Điện lực Duyên hải, tỉnh Trà Vinh, Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

Tiêu chuẩn ngành “14 TCN130-2002: Hướng dẫn thiết kế đê biển” đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nôngthôn ban hành thống nhất áp dụng cho việc củng cố, nâng cấp và xây dựng mới hệthống đê biển trong phạm vi cả nước.

Các vấn đề liên quan đến việc ápdụng Tiêu chuẩn trên trong thiết kế, tính toán cao độ san lấp mặt bằng Trungtâm Điện lực Duyên hải, đề nghị Công ty xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và phát triểnnông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

Để có kết luận về việctính toán cao độ đắp nền và cao độ đỉnh đê bao lấn biển Trung tâm Điện lựcDuyên hải, chủ đầu tư tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy trình lập, thẩmtra thiết kế được quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 209/2004/NĐ-CPngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng đềnghị quý Công ty nghiên cứu thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Trung Hoà