BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 31/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Trí Việt Thành

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 20/VB /2010 ngày 25/02/2010của Công ty TNHH Trí Việt Thành đề nghị hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng theoquy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2009 của Bộ Xây dựng hướngdẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiênliệu và vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nguyên tắc của việc bù giá vật liệu xây dựng theo quy địnhcủa Thông tư số 09/2008/TT-BXD là cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm giữa chủđầu tư và nhà thầu. Vì vậy, khi sử dụng giá vật liệu theo Thông báo hoặc côngbố giá vật liệu của Liên Sở để tính chênh lệch (bù) giá thì giá trị chênh lệchgiá vật liệu được xác định căn cứ vào Thông báo hoặc công bố giá vật liệu ápdụng hoặc vận dụng cho thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành; phương pháptính bù giá vật liệu xây dựng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số09/2008/TT-BXD ; văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 và văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng; trường hợp nguyên liệu, vật liệunhà thầu đã mua, vận chuyển đến chân công trình được chủ đầu tư nghiệm thu vàtạm ứng thì giá vật liệu để tính bù giá của khối lượng sử dụng vật liệu này làgiá vật liệu theo hóa đơn hợp pháp, hợp lệ và phù hợp với giá thị trường nơixây dựng công trình tại thời điểm mua.

Công ty TNHH Trí Việt Thành căn cứ ý kiến trên để tổ chứcthực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh