BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/BXD-KTXD
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 130/ĐT – STC ngày04/02/2009 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình về vướng mắc trong quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do sai số học đối với mức hao phí gỗ ván của công tác đóngcọc tre mã hiệu AC.1111 trong quá trình phát hành văn bản; vì vậy, quá trìnhkiểm tra, sửa đổi định mức, Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh sửa đổi định mức cho côngtác này nên trong Định mức dự toán công trình xây dựng–Phần xây dựng công bốkèm theo công văn số 1776/BXD –VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng mức hao phí gỗván của công tác đóng cọc tre đã được sửa đổi.

Bộ Xây dựng đính chính lại mức hao phí gỗ ván của công tácđóng cọc tre mã hiệu AC.1111 trong tập Định mức dự toán xây dựng côngtrình-Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là: 0,0075m3.

Căn cứ hướng dẫn trên, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh