BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong thanh toán, quyết toán công trình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần 479

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1431/KHKD ngày25/11/2011 của Công ty cổ phần 479 về vướng mắc trong thanh toán, quyết toáncông trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh tra Bộ Xây dựng xác định các sai phạm đã nêutrong công văn số 1431/KHKD ngày 25/11/2011 là phù hợp với quy định pháp luậtvề quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng và trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư, tưvấn thiết kế, tư vấn xét thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Về thanh toán, quyết toán hợp đồng: Hợp đồng xây dựng phùhợp với quy định của pháp luật là căn cứ pháp lý cao nhất để các bên tổ chứcthực hiện, thanh toán, quyết toán hợp đồng. Nhà thầu chỉ chịu trách nhiệm vềnhững sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình dự thầu vàký kết hợp đồng, nội dung trong hợp đồng có điểm trái quy định của Nhà nước.

Với nội dung trên, Công ty cổ phần 479 tổ chức thực hiệntheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh