BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 31/BXD-QHKT
V/v công nhận mái lợp lá dừa nước xé đạt chuẩn mái cứng theo quy định của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Sở Xây dựng Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 667/SXD-XDCB ngày05/8/2015 củaSở Xây dựng tỉnh Kiên Giangvề việc xin công nhận nhà ở nông thôn có mái lợp lá dừa nước xé đạt chuẩn theo quy định mái cứng của Bộ Xây dựng.Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến trả lời như sau:

Lá dừa nước là loại vật liệu lp sẵn có tại tỉnhKiên Giang,đượchầu hếtcác hộ gia đình dùng để lợp mái nhà,có ưu thế giữ nhiệt độ trong nhà mát mẻhơn so với các vật liệu như ngói, tôn, fibrô xi măng... Mặcdù, lá dừa nước dễcháy vàcó niên hạn sử dụng không cao, nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho cáchộ gia đình ở vùng nông thôn, Bộ Xâydựng chấp thuận việc lp mái nhà bằng ládừa nước xé, có hệ khung đỡ mái nhàlàm từ các loại vật liệu bền, chắc (bê tôngcốt thép, sắt, thép, gỗ, tre...) đạttiêu chí “mái cứng” theo quy định tại công vănsố 117/BXD-QHKT ngày 21/01/2015 củaBộ Xây dựng về việc hướng dẫn thựchiện tiêu chí về nhà ở nông thôn.

Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các cấp chính quyềnđịa phương hướngdẫn các hộ giađình nông thôn xây dựng nhà ở phải đảm bảo “nền cứng”, “khung- tường cứng”, “mái có hệ khung đỡ cứng”;đồng thời, khuyến cáo nhân dân thaythế khi mái lợp lá dừa nước xé hết hạn sử dụng.

Bộ Xây dựng thông báo để Sở Xây dựng Kiên Giang đượcbiếttriểnkhai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Cục QLN và TTBĐS;
-Lưu: VT, QHKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đàm Quang Tuấn