BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/BXD-QLN
V/v chính sách xây dựng nhà ở xã hội

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 197/SXD /QLN ngày 12 tháng3 năm 2009 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc áp dụng chính sách miễntiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Điều 47 của Luật Nhà ở chỉ quy định tiêu chuẩn thiết kếlà nhà chung cư không quá 6 tầng đối với loại hình nhà ở xã hội chứ không khốngchế đối với các dự án nhà ở thương mại.

2. Điều 3 của Luật Nhà ở về áp dụng pháp luật quy định:“Trường hợp có sự khác nhau của Luật này với pháp luật có liên quan về sở hữunhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nướcvề nhà ở thì áp dụng quy định của Luật này”. Như vậy, trường hợp đầu tư xâydựng nhà ở xã hội (bao gồm cả nhà ở cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp,khu chế xuất) để cho thuê và thuê mua thì áp dụng theo các quy định của LuậtNhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở. Trong đó, tại Điều 45 của LuậtNhà ở quy định “Tổ chức, cá nhân phát triển quỹ nhà ở xã hội được Nhà nước miễntiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất xây dựng nhà ở xã hội; được miễn,giảm các khoản thuế liên quan theo quy định của pháp luật”. Các trường hợp đượcgiao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất mà được miễn, giảm tiền sử dụngđất, tiền thuê đất khác thì thực hiện theo quy định của Luật Đất Đai năm 2003và Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thutiền sử dụng đất .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnhĐồng Tháp căn cứ, thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c) ;
Lưu : VP; Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà