BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/BXD-VLXD
V/v: Xin ý kiến về giải pháp tái chế xỉ thép từ lò điện hồ quang thành vật liệu xây dựng, vật liệu làm đường giao thông hạn chế khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tài Nguyên Xanh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 25/CV .TNX-11 ngày 04/5/2011 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên Xanh về việc xin ýkiến về giải pháp tái chế xỉ thép từ lò điện hồ quang thành vật liệu xây dựng,vật liệu làm đường giao thông hạn chế khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trườngkèm theo hồ sơ dự án “Tái chế xỉ lò điện hồ quang thành vật liệu xây dựng, vậtliệu làm đường công suất 250 tấn xỉ/ngày”. Sau khi nghiên cứu văn bản và hồ sơdự án, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Dự án Tái chế xỉ lò điện hồ quang từcác nhà máy luyện thép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành vật liệu xâydựng, vật liệu làm đường giao thông, công suất 250 tấn/ngày là cần thiết, gópphần tích cực vào việc xử lý rác thải rắn của ngành công nghiệp sản xuất théptại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giảm diện tích bãi chứa xỉ, giảm thiểu lượng bụi phátsinh, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và khi được ứng dụng làm vật liệu xâydựng nó sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng và các loại nguyên vật liệu khác.

Xỉ thải của ngành công nghiệp sảnxuất thép sau khi sàng, tuyển tận thu sắt quay lại chế biến, phần còn lại cóthành phần hoá, khoáng gần giống như thành phần hoá và khoáng của xi măng mácthấp, khi nghiền mịn và hoạt hoá với nước nó có khả năng đóng rắn và cường độ.Vì vậy, đây sẽ là nguồn nguyên liệu rất lớn phục vụ ngành công nghiệp sản xuấtvật liệu xây dựng như:

- Làm phụ gia cho xi măng để tăngsản lượng;

- Làm nguyên liệu để sản xuất vậtliệu không nung như gạch block bê tông xi măng cốt liệu, nguyên liệu để sảnxuất bê tông khí chưng áp, bê tông bọt…;

- Làm vật liệu cho đường giao thông;

Tuy nhiên khi sử dụng xỉ để làm cácloại vật liệu trên cần lưu ý phải sử lý triệt để hàm lượng CaO và MgO tự do trongthành phần của xỉ. Cần phân tích thành phần khoáng của xỉ để phục vụ cho việctính toán phối liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề dự án tái chế của Quý Công ty, đề nghị Công ty Cổ phần Tài Nguyên Xanh khẩntrương triển khai các công việc tiếp theo để dự án được đưa vào hoạt động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ;
- Lưu: VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Bắc