BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 310/BTTTT-ƯDCNTT
V/v hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Khoản 5, Điều 30 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày13/6/2011 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo hàng năm về tình hình hoạt độngcủa cổng thông tin điện tử, để có cơ sở giúp đơn vị chuyên trách CNTT của cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thôngcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo, hướng dẫn tổ chức đánh giáchất lượng cổng thông tin điện tử định kỳ hoặc đột xuất nhằm nâng cao chấtlượng, hiệu quả phục vụ của cổng thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyềnthông ban hành bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhànước.

Nội dung hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thôngtin điện tử kèm theo công văn này được đăng tải tại địa chỉ http://mic.gov.vnhoặc http://diap.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫngiải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Website Bộ TTTT;
- Lưu: VT, ƯDCNTT (02).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Thành Phúc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 310/BTTTT-ƯDCNTT  bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử