CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 310/CP-QHQT
V/v tiếp nhận bổ sung 4 triệu đô la Canađa cho dự án dịch vụ và phát triển hạ tầng quy mô nhỏ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003

Kính gửi

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hoá, Sóc Trăng, Trà Vinh;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1291 BKH/KTĐN ngày 10 tháng 3 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay mặt Chính phủ Việt Nam ký “Bản sửa đổi số 2” của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canađa về dự án dịch vụ và phát triển hạ tầng quy mô nhỏ tiếp nhận thêm 4 triệu đô la Canađa hỗ trợ cho các xã nghèo tại Thanh Hoá, Sóc Trăng, Trà Vinh./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan