TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 310/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP Hà Nội.

Trảlời công văn số 893/HQHN-GSQL đề ngày 11/4/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêuvướng mắc về C/O mẫu AK do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ýkiến như sau:

Điều5, Phụ lục V, Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ Thương Mại"vềviệc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng cácưu đãi theo Hiệp định Thương mai hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinhtế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốcgia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc" thì một bộ Giấy chứngnhận xuất xứ sẽ bao gồm một bản gốc và hai bản sao carbon. Do vậy, trường hợpC/O mẫu AK số tham chiếu 030-13-0169691 ngày 07/3/2013 có 02 bản gốc là khôngđáp ứng quy định nêu trên. C/O không đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH XNK Gi San (để biết)
(Đ/c: số 524, đường Hàn Thuyên, p. Suối Hòa, TP Bắc Ninh);
-
Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn