TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 310/TCHQ /GSQL
V/v: Kiểm hóa hộ đối với nguyên liệu gia công nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên

Trả lời công văn số 11/CV-XNK ngày 10/01/2006 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên về đề nghị cho phép kiểm hóa hộ đối với hợp đồng gia công xuất, nhập khẩu lá thuốc lá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan chấp thuận cho phép Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên được áp dụng biện pháp kiểm hóa hộ qui định tại điểm 4 công văn số 226/TCHQ-GSQL ngày 17/1/2006 của Tổng cục Hải quan đối với nguyên liệu gia công nhập khẩu và sản phẩm gia công xuất khẩu thuộc 02 hợp đồng gia công: hợp đồng gia công sợi thuốc lá số HY-2004-03 ngày 21/04/2004 ký với tập đoàn Rock International Pte.Ltd và hợp đồng gia công tách cọng lá thuốc lá số HY-STL 2005-12 ngày 1/12/2005 ký với Công ty Hanrida International Trading Ltd có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ: Hải Phòng, Lào Cai, Hà Giang, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu